خانه محصولاتآنالیز ژنتیکی مولکولی

آنالیز ژنتیکی مولکولی

(9)
تجزیه و تحلیل ژنتیکی مولکولی تولید لنتی ویروس 200 میکرولیتر Lentivirus

تجزیه و تحلیل ژنتیکی مولکولی تولید لنتی ویروس 200 میکرولیتر Lentivirus

مقدمه با توسعه سریع تئوری و فناوری زیست شناسی مولکولی (بویژه فناوری DNA نوترکیب) ، افراد می توانند ب...

20 نانوگرم در میکرولیتر MRPP 20 میکرولیتر متابول توالی تجزیه و تحلیل ژنتیکی مولکولی

20 نانوگرم در میکرولیتر MRPP 20 میکرولیتر متابول توالی تجزیه و تحلیل ژنتیکی مولکولی

مقدمه بیش از 99٪ میکروارگانیسم های طبیعی نمی توانند به صورت کلونی جدا و کشت شوند.جداسازی سنتی و روشه...

2μg RNA 2 میکروگرم DNA با توان بالا سلول تازه NGS توالی نسل بعدی

2μg RNA 2 میکروگرم DNA با توان بالا سلول تازه NGS توالی نسل بعدی

مقدمه تعیین توالی با توان بالا ابزاری مهم برای کلونینگ ژن کمی صفت (QTG) است ، که به نقشه ژن جهش یافت...

اپی ژنتیک پروفایل متیلاسیون DNA باعث کاهش 50 میلی متر نمایندگی توالی بیسولفیت شد

اپی ژنتیک پروفایل متیلاسیون DNA باعث کاهش 50 میلی متر نمایندگی توالی بیسولفیت شد

مقدمه متیلاسیون یک روش مهم برای اصلاح اسید نوکلئیک است.نتیجه یک نوکلئوتید متیله شده در موقعیت مناسب ...

1 میلی لیتر میکروسلاتل 100 میلی گرم ژنوتیپ تکرار پشت سر هم کوتاه

1 میلی لیتر میکروسلاتل 100 میلی گرم ژنوتیپ تکرار پشت سر هم کوتاه

مقدمه میکرواتسلت ها ، همچنین به عنوان تکرار پشت سر هم (STR) شناخته می شوند ، در ژنتیک به طور گسترده ...

تک نوکلئوتیدی پلی مورفیسم SNP ژنوتیپ آنالیز ژنتیکی مولکولی

تک نوکلئوتیدی پلی مورفیسم SNP ژنوتیپ آنالیز ژنتیکی مولکولی

مقدمه ژنوتیپ روشی است که برای تعیین آرایش ژنتیکی ارگانیسم استفاده می شود.این روش تغییرات ژنتیکی را ب...

20μl واکنش PCR 5μg RNA کمی ژنتیکی PCR مولکولی

20μl واکنش PCR 5μg RNA کمی ژنتیکی PCR مولکولی

مقدمه در qPCR ، تقویت DNA در هر چرخه PCR مورد بررسی قرار می گیرد.وقتی DNA در مرحله خطی تقویت تقویت م...

10μg DNA سلولی کروموزوم 10 کیلوگرم سلول فلورسانس کلون در هیبریداسیون Situ

10μg DNA سلولی کروموزوم 10 کیلوگرم سلول فلورسانس کلون در هیبریداسیون Situ

مقدمه فلورسانس در موقعیتهیبریداسیون (FISH) ، توسعه یافته در 1980s ، یک روش سیتوژنتیک با استفاده از پ...

تجزیه و تحلیل ژنتیکی مولکولی حذفی حذفی ژن TALEN

تجزیه و تحلیل ژنتیکی مولکولی حذفی حذفی ژن TALEN

مقدمه دستکاری ژنوم یک فناوری قدرتمند است ، که می تواند برای تغییر خاص DNA کروموزومی درون زا استفاده ...

Page 1 of 1